Kodowanie na dywanie Tuputanie

W tym roku szkolnym dzieci z grupy Mróweczki realizowały innowację „Kodowanie na dywanie Tuputanie”.

Założeniem tej innowacji jest rozwijanie u dzieci przedszkolnych umiejętności logicznego myślenia, kształtowania wyobraźni przestrzennej oraz wprowadzenia młodego człowieka w świat cyfrowy. W czasie trwania innowacji dzieci rozwijały podstawowe funkcje poznawcze takie jak: pamięć, koncentracja uwagi, analiza, synteza wzrokowa i słuchowa oraz koordynacja ruchowa. Umiejętności przygotowujące do rozumienia elementarnych podstaw kodowania przedszkolaki zdobywały w trakcie zajęć prowadzonych na macie edukacyjnej Mistrzów Kodowania oraz wdrażając się do korzystania z robotów Photon.

Kodowanie to nasza codzienność, więc  zabawy przedszkolaków odnosiły się do wielu podejmowanych aktywności. Do najprostszych przykładów kodowania w przedszkolnej sali zalicza się m.in. segregowanie, klasyfikowanie czy porządkowanie, gdzie kod stanowi kryterium, zgodnie z którym dzieci wykonują wspomniane czynności (może to być np. kolor, wielkość, kształt). Dla efektywnej realizacji procesu wychowawczego bardzo ważną cechę zabaw z elementami kodowania stanowi fakt, że trudności, które mogą pojawić się w ich trakcie, są przez dzieci traktowane raczej jako wyzwania, a nie jako problemy czy bariery. Ponieważ w trakcie zabaw z kodami dzieci koncentrują się na wyszukiwaniu rozwiązań (jednego lub wielu), wzrasta ich poczucie własnej wartości, czują się zauważane i doceniane, co w konsekwencji przyspiesza i czyni bardziej efektywnym proces przyswajania przez nie informacji i rozwoju nowych umiejętności. A co najważniejsze – kodowanie to super zabawa.

Przedszkole Samorządowe Nr 82 "Stumilowy Las"
w Białymstoku
ul. Zbigniewa Herberta 63
15-779 Białystok
tel: 85 688 32 87
      509 549 497

e-mail: ps82@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony