Deklaracja dostępności serwisu Przedszkole Samorządowe Nr 82 "Stumilowy Las" w Białymstoku

Przedszkole Samorządowe Nr 82 "Stumilowy Las" w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Przedszkole Samorządowe Nr 82 "Stumilowy Las" w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Przedszkole Samorządowe Nr 82 "Stumilowy Las" w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2022-02-08

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-29. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Pyłko, Justyna Bryndza, adres poczty elektronicznej ps82@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 688 32 87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Przedszkole Samorządowe Nr 82 "Stumilowy Las"

Adres organu odwoławczego:

ul. Zbigniewa Herberta 63 15-779 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: ps82@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 688 32 87

Dostępność architektoniczna

Aby wejść do budynku przedszkola nie trzeba pokonywać schodów. Przy głównych drzwiach wejściowych znajduje się domofon na wysokości około 150 cm. Drzwi wejściowe są o szerokości umożliwiającej wjazd osobom na wózkach. W budynku znajduje się winda. W budynku znajduje się recepcja/informacja w pobliżu wejścia. Budynek jest dwukondygnacyjny. W przedszkolu znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem na teren placówki znajduje się miejski parking z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Przedszkole funkcjonuje zgodnie z wymogami bhp i ppoż. wyposażone jest w oznakowane wyjścia ewakuacyjne. Osoby uprawnione mają prawo wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, wyposażenie psa asystującego w uprząż. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przedszkole Samorządowe Nr 82 "Stumilowy Las"
w Białymstoku
ul. Zbigniewa Herberta 63
15-779 Białystok
tel: 85 688 32 87
      509 549 497

e-mail: ps82@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony