Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - rok szkolny 2023/2024      

Godziny  Przebieg czynności stałych, opartych na rytmie dnia.
 6.30-7.30 „Powitanie dnia” – zbieranie się dzieci w grupach łączonych, zabawy niekierowane, polegające na podejmowaniu samodzielnych działań, służące realizacji własnych pomysłów: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne; w kącikach: czytelniczym, artystycznym, przyrodniczym.
7.30-8.30 Integracja dzieci. Zabawy i ćwiczenia stymulacyjne, wyrównawcze, zajęcia wspierające indywidualne zainteresowania dzieci, rozwijające zdolności twórcze, ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokowo-słuchową, grafomotorykę, fonetykę itp.),  gry i zabawy niekierowane Zabawy integrujące grupę, rozmowy kierowane, ćwiczenia gimnastyki porannej lub zabawa ruchowa.
8.30-9.00 Prace organizacyjno-porządkowe, czynności toaletowe, I śniadanie.
9.00-10.00 Zajęcia kierowane z całą grupą realizowane wg wybranego programu edukacyjnego, prace porządkowe. Prowadzenie własnych eksperymentów, podejmowanie samodzielnych działań. Zorganizowana zabawa.
 10.00-11.30 Ćwiczenia gimnastyczne z uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy w sali lub na powietrzu. Spacery, gry i zabawy niekierowane na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.
11.30-12.00 Czynności samoobsługowe, prace porządkowe, II śniadanie.
12.00-12.30 Przygotowanie do odpoczynku (3-4-latków), czytanie bajek/bajkoterapia, W grupach 5-6-latków ćwiczenia stymulacyjne, wyrównawcze, zabawy wspierające indywidualne zainteresowania dzieci, rozwijające zdolności twórcze, językowe, manualne.
 12.30-13.45 Relaksacja - odpoczynek w grupach młodszych (3-4-latki), W grupach starszych (5-6-latki)- zabawy relaksacyjno-wyciszające, ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokowo-słuchową, napięcie mięśniowe, fonetykę itp.), lub  gry i zabawy sportowe - pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia językowe, zabawy oparte na spontanicznej aktywności dziecka w stałych lub czasowych kącikach.
13.45-14.15 Czynności higieniczne i organizacyjne, obiad, prace porządkowe.
14.30-16.00 Zabawy doskonalące funkcje poznawcze lub grafomotoryczne (przygotowujące do nauki czytania i pisania), zajęcia o charakterze terapeutycznym i profilaktycznym, zabawy kierowane i niekierowane. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
16.00-17.00 Zabawy integracyjne kierowane, rytmiczno-ruchowe, w kącikach tematycznych w grupach mieszanych wiekowo, rozmowy.
17.00-17.30 Czytanie bajek, rozmowy lub zabawy niekierowane.

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,  kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017r. poz. 356 ze zm.).

Przedszkole Samorządowe Nr 82 "Stumilowy Las"
w Białymstoku
ul. Zbigniewa Herberta 63
15-779 Białystok
tel: 85 688 32 87
      509 549 497

e-mail: ps82@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony